زبان بدن

این آزمون بر اساس استاندارد دوره زبان بدن گروه مدیران برتر می باشد .
آزمون شامل 15 سوال، به صورت تستی و مدت پاسخ گویی برابر 15 دقیقه می باشد .